فارسی English العربی
دُعای مُجیر دعا ئیست رفیع الشأن مرویّ از حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) جبرئیل برای آن حضرت آورد در وقتی که در مقام ابراهیم (علیه السلام) مشغول به نماز بود و کفعمی در بلد الأمین و مصباح این دعا را ذکر کرده و در حاشیه آن اشاره به فضیلت آن نموده از جمله فرموده هر که این دعا را در ایّام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود اگر چه به عدد دانه های باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد و برای شفاء مریض و قضاء دین و غنا و توانگری و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا این است:
"سُبْحانَکَ یا اَللهُ، تَعالَیْتَ یا رَحْمنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای خدا،بلندمرتبه هستی ای بخشنده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا رَحیمُ، تَعالَیْتَ یا کَریمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای مهربان،بلندمرتبه هستی ای کریم،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مَلِکُ، تَعالَیْتَ یامالِکُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ. یامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای فرمانروا،بلندمرتبه هستی ای مالک،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یاقُدُّوسُ، تَعالَیْتَ یاسَلامُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بری از هر عیب،بلندمرتبه هستی ای سلام،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُؤْمِنُ، تَعالَیْتَ یا مُهَیْمِنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای ایمن بخش، بلندمرتبه هستی ای چیره بر هستی،مار از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا عَزیزُ، تَعالَیْتَ یاجَبّارُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای عزّتمند،بلندمرتبه هستی ای جبّار،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُتَکَبِّرُ، تَعالَیْتَ یا مُتَجَبِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بزرگ منش،بلندمرتبه هستی ای بزرگ منش،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا خالِقُ، تَعالَیْتَ یا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای آفریننده،بلندمرتبه هستی ای آفرینشگر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُصَوِّرُ، تَعالَیْتَ یا مُقَدِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای صورت آفرین،بلندمرتبه هستی ای تقدیر کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا هادی، تَعالَیْتَ یاباقی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای راهنما،بلندمرتبه هستی ای ماندگار،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده "
"سُبْحانَکَ یا وَهّابُ، تَعالَیْتَ یا تَوّابُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بخشایشگر،بلندمرتبه هستی ای بسیار توبه پذیر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا فَتّاحُ، تَعالَیْتَ یا مُرْتاحُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای گشایشگر، بنلدمرتبه،هستی ای خستگی ناپذیر،ما را از آتش پناه ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا سَیِّدِی، تَعالَیْتَ یا مَوْلایَ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای سرورم،بلندمرتبه هستی ای مولایم، ما از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا قَریبُ، تَعالَیْتَ یا رَقیبُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای نزدیک،بلندمرتبه هستی ای نگاهبان،ما را از آتش پناه ده ای پناه هنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُبْدِئُ، تَعالَیْتَ یا مُعیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پدید آورنده،بلندمرتبه هستی ای بازگرداننده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا حَمیدُ،تَعالَیْتَ یا مَجیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای ستوده،بلندمرتبه ای دارای عظمت،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا قَدیمُ، تَعالَیْتَ یا عَظیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای دیرینه،بلند مرتبه هستی ای بزرگ،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا غَفُورُ، تَعالَیْتَ یا شَکُورُ، اَجِرْنامِنَ النّارِ یامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای آمرزگار،بلندمرتبه هستی ای ستایش پذیر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یاشاهِدُ، تَعالَیْتَ یاشَهیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای گواه، بلندمرتبه هستی ای حاضر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا حَنّانُ، تَعالَیْتَ یا مَنّانُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای مهربان،بلندمرتبه هستی ای منتّ گذار،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا باعِثُ، تَعالَیْتَ یا وارِثُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای برانگیزنده،بلندمرتبه هستی ای میراث بر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده "
"سُبْحانَکَ یا مُحْیی، تَعالَیْتَ یا مُمیتُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای زندگی بخش،بلندمرتبه هستی ای میراننده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یاشَفیقُ، تَعالَیْتَ یا رَفیقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای مهربان،بلندمرتبه هستی ای همراه،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده"
"سُبْحانَکَ یا اَنیسُ، تَعالَیْتَ یا موُنِسُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای همدم،بلندمرتبه هستی ای مونس ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا جَلیلُ، تَعالَیْتَ یا جَمیلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بزرگ منزلت،بلندمرتبه هستی ای زیبا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا خَبیرُ، تَعالَیْتَ یا بَصیرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای آگاه،بلندمرتبه،هستی ای بینا،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا حَفِیُّ، تَعالَیْتَ یا مَلِیُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزهی تو ای مهربان بلندمرتبه،هستی ای بی نیاز مطلق پناه ده ما را از آتش ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مَعْبُودُ، تَعالَیْتَ یا مَوْجُودُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای معبود،بلندمرتبه هستی ای موجود،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده "
"سُبْحانَکَ یا غَفّارُ، تَعالَیْتَ یا قَهّارُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بسیار آمرزنده،بلندمرتبه هستی ای ستوده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مَذْکُورُ، تَعالَیْتَ یا مَشْکُورُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای یاد شده،بلندمرتبه هستی ای سپاس شده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا جَوادُ، تَعالَیْتَ یا مَعاذُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بخشنده،بلندمرتبه هستی ای پناهگاه،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا جَمالُ، تَعالَیْتَ یا جَلالُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای زیبا،بلندمرتبه هستی ای باشکوه،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا سابِقُ، تَعالَیْتَ یا رازِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پیش از همه،بلندمرتبه هستی ای روزی دهنده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا صادِقُ، تَعالَیْتَ یا فالِقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای راستگو،بلندمرتبه هستی ای شکافنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا سَمیعُ، تَعالَیْتَ یا سَریعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای شنوا،بلندمرتبه هستی ای سریع،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا رَفیعُ، تَعالَیْتَ یا بدیعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بلندپایه،بلندمرتبه هستی ای نوآفرین،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا فَعّالُ، تَعالَیْتَ یا مُتَعالُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای همواره در کار،بلندمرتبه هستی ای والاتر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا قاضی، تَعالَیْتَ یا راضی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای قضاوت کننده،بلندمرتبه هستی ای خشنود،مار از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا قاهِرُ، تَعالَیْتَ یا طاهِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای چیره،بلندمرتبه هستی ای پاک،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده"
"سُبْحانَکَ یا عالِمُ، تَعالَیْتَ یا حاکِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای دانا،بلندمرتبه هستی ای حکمران، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا دآئِمُ، تَعالَیْتَ یا قآئِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پاینده،بلندمرتبه هستی ای پایدار،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا عاصِمُ، تَعالَیْتَ یا قاسِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای نگهدارنده،بلندمرتبه هستی ای پخش کننده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا غَنِیُّ، تَعالَیْتَ یا مُغْنی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بی نیاز، بلندمرتبه هستی ای بی نیاز کننده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا وَفِیُّ، تَعالَیْتَ یا قَوِیُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای باوفا،بلندمرتبه هستی ای توانا،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا کافی، تَعالَیْتَ یا شافی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای کفایت کننده،بلندمرتبه هستی ای شفابخش،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُقَدِّمُ، تَعالَیْتَ یا مُؤَخِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پیش انداز،بلندمرتبه هستی ای پس انداز،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا اَوَّلُ، تَعالَیْتَ یا آخِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای آغاز،بلندمرتبه هستی ای انجام ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا ظاهِرُ، تَعالَیْتَ یا باطِنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای آشکار،بلندمرتبه هستی ای نهان،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا رَجآءُ، تَعالَیْتَ یا مُرْتَجی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای امید،بلندمرتبه هستی ای امیدبخش،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا ذَاالْمَنِّ، تَعالَیْتَ یا ذَاالطَّوْلِ، اَجِرْنا مِنَ النّارِیامُجیرُ،"
"منزّهی تو ای عطابخش،بلندمرتبه هستی ای هماره بخشایشگر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا حَیُّ، تَعالَیْتَ یا قَیُّومُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای زنده،بلندمرتبه هستی ای به خود پاینده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا واحِدُ، تَعالَیْتَ یا اَحَدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای یگانه،بلندمرتبه هستی ای یکتا،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا سَیِّدُ، تَعالَیْتَ یا صَمَدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای سرور،بلندمرتبه هستی ای مقصود همه ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا قَدیرُ، تَعالَیْتَ یا کَبیرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای توانا،بلندمرتبه هستی ای بزرگ،ما از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا والی، تَعالَیْتَ یا مُتَعالی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای ولایت مدار،بلندمرتبه هستی ای بلند پایه ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا عَلِیُّ، تَعالَیْتَ یا اَعْلی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای والا،بلندمرتبه هستی ای والاتر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا وَلِیُّ، تَعالَیْتَ یا مَوْلی، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای سرپرست،بلندمرتبه هستی ای مولا،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا ذارِئُ، تَعالَیْتَ یا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پدیدآور،بلندمرتبه هستی ای آفرینشگر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا خافِضُ، تَعالَیْتَ یا رافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای فرودآور، بلندمرتبه هستی ای بالا برنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُقْسِطُ، تَعالَیْتَ یا جامِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای دادگر،بلندمرتبه هستی ای گردآور،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُعِزُّ، تَعالَیْتَ یا مُذِلُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای عزّت بخش،بلندمرتبه هستی ای خوارساز،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا حافِظُ، تَعالَیْتَ یا حَفیظُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای نگاهبان،بلندمرتبه هستی این نگاهبان،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا قادِرُ، تَعالَیْتَ یا مُقْتَدِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای توانا،بلندمرتبه هستی ای توانمند ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا عَلیمُ، تَعالَیْتَ یا حَلیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای دانا،بلندمرتبه هستی ای بردبار، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا حَکَمُ، تَعالَیْتَ یا حَکیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای داور،بلندمرتبه هستی ای فرزانه،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُعْطی، تَعالَیْتَ یا مانِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای عطابخش،بلندمرتبه هستی ای بازدار، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا ضآرُّ، تَعالَیْتَ یا نافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای زیان رسان،بلندمرتبه هستی ای سودبخش،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُجیبُ، تَعالَیْتَ یا حَسیبُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای اجابت کننده،بلندمرتبه هستی ای حسابرس،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا عادِلُ، تَعالَیْتَ یا فاصِلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای دادگر،بلندمرتبه هستی ای جدایی انداز،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا لَطیفُ، تَعالَیْتَ یا شَریفُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای مهربان،بلندمرتبه هستی ای شریف،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا رَبُّ، تَعالَیْتَ یا حَقُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پروردگار،بلندمرتبه هستی ای حقیقت پایدار،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا ماجِدُ، تَعالَیْتَ یا واحِدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پرشکوه،بلندمرتبه هستی ای یگانه،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا عَفُوُّ، تَعالَیْتَ یا مُنْتَقِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای درگذرنده، بلندمرتبه هستی ای انقتام گیرنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا واسِعُ، تَعالَیْتَ یا مُوَسِّعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بسیار عطابخش،بلندمرتبه هستی ای عطاگستر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا رَؤُفُ، تَعالَیْتَ یا عَطوُفُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پرمهر،بلندمرتبه هستی ای نوازشگر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده "
"سُبْحانَکَ یا فَرْدُ، تَعالَیْتَ یا وِتْرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای یگانه،بلندمرتبه هستی ای بی همتا،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُقیتُ، تَعالَیْتَ یا مُحیطُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای روزی بخش،بلندمرتبه هستی ای فراگیر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا وَکیلُ، تَعالَیْتَ یا عَدْلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای وکیل،بلندمرتبه هستی ای عدالت محض،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده "
"سُبْحانَکَ یا مُبینُ، تَعالَیْتَ یا مَتینُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای آشکار،بلندمرتبه هستی ای استوار،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا بَرُّ، تَعالَیْتَ یا وَدُودُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای نیکو،بلندمرتبه هستی ای مهروز،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا رَشیدُ، تَعالَیْتَ یا مُرْشِدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزهی تو ای ارشاد کننده،بلندمرتبه هستی ای رهنمون،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا نُورُ، تَعالَیْتَ یا مُنَوِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای روشنایی،بلندمرتبه هستی ای روشنی بخش،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا نَصیرُ، تَعالَیْتَ یا ناصِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای یاری رسان،بلندمرتبه هستی ای یاور،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا صَبُورُ، تَعالَیْتَ یا صابِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای بردبار،بلندمرتبه هستی ای شکیبا،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُحْصی، تَعالَیْتَ یا مُنْشِئُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای شمارشگر،بلندمرتبه هستی ای آفرینشگر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا سُبْحانُ، تَعالَیْتَ یا دَیّانُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای پاک و منزّه،بلندمرتبه هستی ای جزادهنده،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا مُغیثُ، تَعالَیْتَ یا غِیاثُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای فریادرس،بلندمرتبه هستی ای پناه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا فاطِرُ، تَعالَیْتَ یا حاضِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،"
"منزّهی تو ای آفریننده،بلندمرتبه هستی ای حاضر،ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده،"
"سُبْحانَکَ یا ذَاالْعِزِّ والْجَمالِ، تَبارَکْتَ یا ذَاالْجَبَرُوتِ وَالْجَلالِ،"
"منزّهی تو ای صاحب شکوه و زیبایی،بلندمرتبه هستی ای دارای جبروت و جلال،"
"سُبْحانَکَ لا اِلـهِ اِلاّ اَنْتَ، سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ،"
"منزّهی تو،معبودی جز جز تو نیست منزّهی تو،همانا من از ستمکاران بودم،"
"فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ، وَکَذلِکَ نُنْجیِ الْمُؤمِنینَ،"
"پس دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و اینچنین اهل ایمان را رهایی بخشیم،"
"وَصَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّد وَآلِهِ اَجْمَعینَ، وَالْحَمْدُللهِِ رَبِّ الْعالَمینَ،"
و درود خدا بر آقای ما محمّد و خاندان او همه و سپاس خدا را پروردگار جهانیان
"وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْـمَ الْـوَکیـلُ، وَلا حَـوْلَ وَلا قُـوَّةَ اِلاّ بِـاللهِ الْعَـلیِّ العَـظیمِ."
"و خدا ما را بس است و چه نیکو وکیلی است،و جنبش و نیرویی نیست،جز به عنایت خدای والای بزرگ."