فارسی English العربی
سیزدهم: درمهج ذکر شده که این دعاء حضرت حجّة(علیه السلام) است:
"اِلـهی بِحَقِّ مَنْ ناجاکَ، وَبِحَقِّ مَنْ دَعاکَ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،"
"خدایا!به حق کسی که با تو راز گفت،و به حق کسی که در خشکی و دریا تو را خواند،"
تَفَضَّلْ عَلی فُقَرآءِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ باِلْغَنآءِ وَالثَّرْوَةِ
"درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد و بر تهیدستان از مردان و زنان با ایمان توانگری و ثروت عطا فرما،"
"وَعَلی مَرْضَی الْمُؤْمِنینَ والْمُؤْمِناتِ بِالشِّفآءِ وَالصِّحَةِ،"
"و بر بیماران اهل ایمان از مردان و زنان شفا و تندرستی عطا فرما،"
"وَعَلی اَحْیآءِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِاللُّطْفِ وَالْکَرَم،"
"و بر زندگانشان لطف و کرامت،"
"وَعَلی اَمْواتِ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ،"
"و بر مردگان مردان و زنان با ایمان آمرزش و رحمت،"
وَعَلی غُرَبآءِالْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالرَّدِّ اِلی اَوْطانِهِمْ
و بر غریبان مردان و زنان با ایمان بازگشت به وطن
"سالِمینَ غانِمینَ، بِمُحَمَّد وَآلِهِ اَجْمَعینَ."
"با سلامتی و بهره مندی عنایت فرما،به حق محمّد و همه اهل بیت او."