فارسی English العربی
روز بیست و پنجم سنه صد و چهل و هشت به قول بعضی وفات امام جعفر صادق(علیه السلام) واقع شده و بعضی روز وفات را نیمه رجب گفته اند و سبب وفات آن حضرت زهری بوده که در انگور به آن حضرت خورانیده بودند و روایت شده که چون هنگام وفات آن حضرت شد چشمهای خود را گشود و فرمود که خویشان مرا جمع کنید چون همه جمع شدند بسوی ایشان نظر کرد و فرمود شفاعت ما نمی رسد به کسی که نماز را سبک بشمارد و اعتنا به شأن او ننماید.