فارسی English العربی
فصل پنجم در اعمال ماه ذی القعده
بدان که این ماه اوّل ماههای حرام است که حق تعالی در قرآن مجید ذکر فرموده و سیّد بن طاوس روایتی نقل کرده که ذی القعده محلّ اجابت دعا است در وقت شدّت.