فارسی English العربی
روزبیست وچهارم بنابراَشْهرروزیست که مُباهَلَه کردرسول خدا (صلی الله علیه وآله) با نصارای نجران وپیش ازآنکه خواست مُباهله کندعبا بر دُوش مبارک گرفت و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حَسَن و حسین(علیهم السلام)را داخل در زیر عبا نمود و گفت پروردگارا هر پیغمبری را اهل بیتی بوده است که مخصوص ترین خلق بوده اند به او خداوندااینهااهل بیت منندپس از ایشان برطرف کن شک و گناه را و پاک کن ایشان را پاک کردنی پس جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر در شأن ایشان آورد پس حضرت رسول (صلی الله علیه وآله)آن چهار بزرگوار را بیرون برد از برای مباهله چون نگاه  نصاری  بر ایشان افتاد وحقّیّت آن حضرت و آثار نزول عذاب مشاهده کردند جُرأَت مُباهله ننمودند واستدعای مصالحه و قبول جزیه نمودند و در این روز نیز حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)در حال رکوع انگشتری خود را به سائل داد و آیه اِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ در شانش نازل شد و بالجمله این روز روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است
غسل
روزه
دو رکعت نماز و آن مثل روز عید غدیر است در وقت و کیفیّت و ثواب و آیة  الکرسی که در نماز مباهله است تا هُمْ فیها خالِدُونَ است
خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحرهای ماه رمضان است و شیخ و سیّد هر دو نقل کرده  اند لکن مابین روایات آن دو بزرگوار اختلاف کثیر است و من اختیار می  کنم روایت شیخ را در مصباح فرموده دعاء روز مباهله روایت شده با فضیلت آن از حضرت صادق ( علیه السلام ) می  گویی :
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ بَهآئِکَ بِاَبْهاهُ، وَکُلُّ بَهآئِکَ بَهِیٌّ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از زیبایی ات به حق برترین مرتبه زیبایی ات،و همه مراتب آن زیباست،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِبَهآئِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه مراتب زیبایی ات.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِاَجَلِّهِ، وَکُلُّ جَلالِکَ جَلیلٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از بزرگی ات به حق برترین مرتبه بزرگی ات،و همه مراتب بزرگی ات بزرگ است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه مراتب عظمتت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِاَجْمَلِهِ، وَکُلُّ جَمالِکَ جَمیلٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از جمالت،به حق برترین مرتبه جمالت،و همه مراتب جمال تو جمیل است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِجَمالِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه مراتب جمالت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی، فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم چنآن که فرمان دادی،پس اجابتم کن چنان ه وعده فرمودی،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِاَعْظَمِها، وَکُلُّ عَظَمَتِکَ عَظَیمَةٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از شکوهت،به حق برترین مرتبه شکوهت،و همه مراتب شکوهت شکوهمند است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه مراتب شکوهت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسَئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِاَنْوَرِهِ، وَکُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از نورت،به حق برترین مرتبه نورت،و همه نورت نورانی است،"
اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ
"خدایا از تو درخواست می کنم به همه نورت،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِاَوْسَعِها، وَکُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَةٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از رحمتت،به حق وسیع ترین مرتبه رحمتت و همه رحمتت وسیع است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه رحمتت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی، فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم چنآن که فرمانم دادی،پس اجابتم کن چنآن که وعده فرمودی."
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِاَکْمَلِهِ، وَکُلُّ کَمالِکَ کامِلٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از کمالت به حق برترین مرتبه کمالت،و همه کمالت کامل است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم به همه کمالت،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تآمَّةٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از کلماتت به حق تمام ترین کلماتت،و همه کلماتت تمام است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّهَا،"
"خدایا از تو درخواست می کنم به همه کلماتت،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ اَسْمآئِکَ بِاَکْبَرِها، وَکُلُّ اَسْمآئِکَ کَبیرَةٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از نامهایت به حق بزرگترین آنها،و همه نامهایت بزرگ است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِاَسْمآئِکَ کُلِّها،"
خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه نامهایت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم،چنآن که فرمانم دادی،پس اجابتم کن،چنآن که وعده فرمودی،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ باَعَزِّها، وَکُلُّ عِزَّتِکَ عَزیزَةٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از عزّتت،به حق برترین مرتبه عزّتت،و همه عزّتت عزیز است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها،"
"خدایا از تو درخواست می کنم به همه عزّتت،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِاَمْضاها، وَکُلُّ مَشِیَّتِکَ ماضِیَةٌ"
"خدایا از تو درخواست می کنم از مشیّتت به حق گذراترین مشیّتت و همه مشیّتت گذراست،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّها،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه مشیّتت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتیِ اسْتَطَلْتَ بِها عَلی کُلِّشَیْء،"
"خدایا از تو درخواست می کنم به قدرتت که با آن بر همه چیز برتری گرفتی،"
"وَکُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطیلَةٌ، اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّها،"
"و همه قدرت تو برتری گیر است،خدایا از تو درخواست می کنم به همه قدرتت."
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی، فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم،چنآن که فرمانم دادی،پس اجابتم کن،چنآن که وعده فرمودی،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِاَنْفَذِهِ، وَکُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از علمت به حق نافذترین آن و همه علم تو نافذ است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه علمت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِاَرْضاهُ، وَکُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از گفتارت به حق پسندیده ترین آن.و همه گفتارت پسندیده است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه گفتارت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ مَسآئِلِکَ بِاَحَبِّهآ، وَکُلُّها اِلَیْکَ حَبیبَةٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از خواسته هایت به حق محبوب ترین آنها،و همه آنها نزد تو محبوب است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمَسآئِلِکَ کُلِّها،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه خواسته هایت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی، فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم چنآن که فرمانم دادی،پس اجابتم کن چنآن که وعده فرمودی،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِاَشْرَفِهِ، وَکُلُّ شَرَفِکَ شَریفٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از شرفت به حق برترین مرتبه شرفت،و همه شرفت شریف است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه شرفت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِاَدْوَمِهِ، وَکُلُّ سُلطانِکَ دآئِمٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از سلطنتت، به حق پایدارترین آن.و همه سلطنتت پایدار است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِسُلْطانِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه سلطنتت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِاَفْخَرِهِ، وَکُلُّ مُلْکِکَ فاخِرٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از فرمانروایی ات به حق گرانمایه ترین آن،و همه فرمانروایی ات گرانمایه است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه فرمانروایی ات.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی، فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
خدایا تو را می خوانم چنآن که فرمانم دادی.پس اجابتم کن چنآن که وعده فرمودی.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عَلائِکَ بِاَعْلاهُ، وَکُلُّ عَلائِکَ عال،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از والایی ات به حق والاترین آن،و همه والایی ات والاست،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعَلائِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه والایی ات.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ ایاتِکَ بِاَعْجَبِها، وَکُلُّ ایاتِکَ عَجیبَةٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از آیاتت به حق شگفت ترین آیاتت،و همه آیاتت شگفت است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِایاتِکَ کُلِّها،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه آیاتت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِاَقْدَمِهِ، وَکُلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از نعمتت به حق دیرینه ترین آن و همه نعمتت دیرین است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه نعمتت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی، فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم چنآن که فرمانم دادی،پس اجابتم کن،چنآن که وعده فرمودی."
اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشُّؤُنِ وَالْجَبَرُوتِ
"خدایا از تو درخواست می کنم،به حق آنچه که در آن قرار دادی از مقام و جبروت،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ، بِکُلِّ شَأْن وَکُلِّ جَبَرُوت،"
خدایا از تو درخواست می کنم به تمام مقام و تمام جبروتت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِما تُجیبُنی بِهِ حینَ اَسْئَلُکَ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم به آنچه با آن اجابتم می نمایی،زمانی که از تو می خواهم،"
"یا اَللهُ یا لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ، اَسْئَلُکَ بِبَهآءِ لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ،"
"ای خدا،ای که معبودی جز تو نیست،از تو می خواهم به زیبایی اینکه معبودی جز تو نیست."
"یا لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ، اَسْئَلُکَ بِجَلالِ لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ،"
"ای که معبودی جز تو نیست،از تو می خواهم به بزرگی اینکه معبودی جز تو نیست."
"یا لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ، اَسْئَلُکَ بِلا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ،"
"ای که معبودی جز تو نیست،از تو می خواهم به حق اینکه معبودی جز تو نیست."
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم چنآن که فرمانم دادی،"
"فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی، اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ باَعَمِّهِ،"
"پس اجابتم کن چنآن که وعده فرمودی.خدایا از درخواست می کنم از روزی ات به همگانه ترین آن،"
"وَکُلُّ رِزْقِکَ عآمٌّ، اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ،"
"و همه روزی ات همگانی است.خدایا از تو درخواست می کنم به همه روزی ات،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ عَطآئِکَ بِاَهْنَاِهِ وَکُلُّ عَطآئِکَ هَنیئٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از عطایت،به حق گواراترین آن،و همه عطایت گواراست."
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِعَطآئِکَ کُلِّهِ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم به همه عطایت،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ باَعْجَلِهِ، وَکُلُّ خَیْرِکَ عاجِلٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از خیرت به فوری ترین آن،و همه خیرت فوری است."
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه خیرت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِاَفْضَلِهِ، وَکُلُّ فَضْلِکَ فاضِلٌ،"
"خدایا از تو درخواست می کنم از فضلت،به حق فزون ترین آن،و همه فضلت فزون است،"
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّهِ،"
خدایا از تو درخواست می کنم به همه فضلت.
"اَللَّـهُمَّ اِنّی اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنی، فَاسْتَجِبْ لی کَما وَعَدْتَنی،"
"خدایا تو را می خوانم چنآن که فرمانم دادی،پس اجابتم کن چنآن که وعده فرمودی."
"اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد، وَابْعَثْنی عَلـَی الاِْیمانِ بِکَ،"
"خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و مرا برانگیز بر ایمان به خود"
"وَالتَّصْدیقِ بِرَسُولِکَ عَلَیْهِ وَ الِهِ السَّلامُ،"
"و تصدیق به رسولت(درود خدا بر او و خاندانش باد)،"
"وَالْوِلایَةِ لِعَلِیِّ بْنِ اَبیطالِب، وَالْبَر ائَةِ مِنْ عَدُوِّهِ،"
"و ولایت علی بن ابیطالب(ع)و بیزاری از دشمنش،"
"وَالاْیتِمامِ بِالاَْئِمَّةِ مِنْ الِ مُحَمَّد عَلَیْهِمُ السَّلامُ،"
"و اقتدا به امامان از خاندان محمّد(درود خدا بر آنان باد)،"
"فَاِنّی قَدْ رَضیتُ بِذلِکَ یا رَبِّ،"
که من به این واقعیت راضی شده ام.
"اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ فِی الاَْوَّلینَ،"
"خدایا درود فرست بر محمّد بنده و رسولت در میان پیشینیان،"
"وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد فِی الاْخِرینَ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد فِی الْمَلاَءِ الاَْعْلی،"
"و درود فرست بر محمّد در میان آیندگان،و درود فرست بر محمّد،در میان آسمانیان،"
"وَصَلِّ عَلی مُحَمَّد فِی الْمُرْسَلینَ،"
و درود فرست بر محمّد در میان فرستادگان.
"اَللَّـهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسیلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْفَضیلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْکَبیرَةَ،"
"خدایا به محمّد عطا کن،وسیله و شرف و فضیلت و درجه بزرگ."
"اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد، وَقَنِّعْنی بِما رَزَقْتَنی،"
"خدایا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد،و به آنچه روزی ام نمودی خشنود بدار،"
"وَبارِکْ لی فیـما اتَیْتَنی، وَاحْفَظْنی فی غَیْبَتی، وَکُلِّ غائِب هُوَ لی،"
"و در آنچه به من عنایت کردی برکت ده،و در غیبتم و در غیاب هر غایبی که او از من است نگهدارم باش."
"اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد،"
"خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،"
"وَابْعَثْنی عَلیَ الاِْیمانِ بِکَ، وَالتَّصْدیقِ بِرَسُولِکَ،"
"و مرا بر پایه ایمان به خود و باور داشتن به پیامبرت برانگیز،"
"اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد،"
"خدای بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،"
"وَاَسْئَلُکَ خَیْرَ الْخَیْرِ رِضْوانَکَ وَالْجَنَّةَ،"
"و از تو می خواهم خوب ترین خوبها را که خشنودی ات و بهشت است،"
"وَاَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ الشَرِّ سَخَطِکَ وَالنّارِ،"
و به تو پناه می آورم از بدترین بدها که خشمت و آتش است.
"اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد،"
"خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،"
"وَاحْفَظْنی مِنْ کُلِّ مُصیبَة، وَمِنْ کُلِّ بَلِیَّة، وَمِنْ کُلِّ عُقُوبَة،"
"و مرا محافظت فرما از هر مصیبت و هر بلا،و از هر عقوبت،"
"وَمِنْ کُلِّ فِتْنَة وَمِنْ کُلِّ بَلاء، وَمِنْ کُلِّ شَرّ،"
"و هر فتنه،و هر آزمایش،و هر شر،"
"وَمِنْ کُلِّ مَکْرُوه، وَمِنْ کُلِّ مُصیبَة،"
"و هر امر ناپسند،و هر پیش آمد،و"
"وَمِنْ کُلِّ افَة نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَی الاَْرْضِ فی هذِهِ السّاعَةِ،"
"هر آفت که از آسمان بر زمین فرود آید،یا فرود می آید،"
"وَفی هذِهِ اللّیْلَةِ، وَفی هذَا الْیَومِ، وَفی هذَا الشَّهْرِ،"
"در این ساعت و در این شب،و در این روز،و در این ماه،و در این سال "
"وَفی هذِهِ السَّنَةِ، اَللَّـهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد،"
"خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،"
"وَاقْسِمْ لی مِنْ کُلِّ سُرُور، وَمِنْ کُلِّ بَهْجَة،"
"و روزی من کن از هر شادی،و هر خوشحالی،"
"وَمِنْ کُلِّ اسْتِقامَة وَمِنْ کُلِّ فَرَج، وَمِنْ کُلِّ عافِیَة،"
و هر پایداری و هر گشایش و هر عافیت
"وَمِنْ کُلِّ سَلامَة، وَمِنْ کُلِّ کَرامَة،"
"و هر سلامت و هر کرامت،"
"وَمِنْ کُلِّ رِزْق واسِع حَلال طَیِّب، وَمِنْ کُلِّ نِعْمَة،"
"و هر روزی وسیع حلال پاک و هر نعمت،"
"وِمَنْ کُلِّ سَعَة نَزَلَتْ اَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمآءِ اِلَی الاَْرْضِ فی هذِهِ السّاعَةِ،"
و هر وسعتی که از آسمان بر زمین نازل شد یا می شود.
"وَفی هذِهِ اللّیْلَةِ، وَفی هذَا الْیَوْمِ، وَفی هذَا الشَّهْرِ، وَفی هذِهِ السَّنَةِ،"
"در این ساعت،و در این شب،و در این روز،و در این ماه و در این سال."
"اَللَّـهُمَّ اِنْ کانَتْ ذُنُوبی قَدْ اَخْلَقَتْ وَجْهی عِنْدَکَ، وَحالَتْ بَیْنی وَبَیْنَکَ،"
"خدایا اگر گناهانم مرا در پیشگاهت بی اعتبار ساخته،و میان من و تو پرده شده،"
"وَغَیَّرَتْ حالی عِنْدَکَ، فَاِنّی اَسْئَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذی لا یُطْفَأُ،"
"و حالم را نزد تو دگرگون نموده.من از تو درخواست می کنم،به حق نور جمالت که هرگز خاموش نشود،"
"وَبِوجْهِ مُحَمَّد حَبیبِکَ الْمُصْطَفی،"
"و به آبروی محمّد محبوب برگزیده ات،"
"وَبِوجْهِ وَلِیِّکَ عَلِیّ الْمُرْتَضی،"
"و به آبروی ولیّت علی مرتضی،"
"وَبِحَقِّ اَوْلِیآئِکَ الِّذینَ انْتَجَبْتَهُمْ،"
"و به حق اولیایت که آنان را برگزیدی،"
"اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد،"
"اینکه بر محمّد و خاندان محمد درود فرستی،"
"وَاَنْ تَغْفِرَ لی ما مَضی مِنْ ذُنُوبی،"
"و آنچه از گناهانم گذشته بیامرزی،"
"وَاَنْ تَعْصِمَنی فیـما بَقِیَ مِنْ عُمْری،"
"و در باقی مانده عمر حفظم کنی،"
وَاَعُوذُ بِکَ اللّـهُمَّ اَنْ اَعُودَ فی شَیْء مِنْ مَعاصیکَ
"و به تو پناه می آورم،خدایا،از اینک هرگز به چیزی از نافرمانیهایت بازگردم،"
"اَبَداً مااَبْقَیْتَنی حَتّی تَتَوَفّانی، وَاَنـَا لَکَ مُطیعٌ،"
"تا زنده ام بداری و تا بمیرانی،و من فرمانبردار تو باشم،"
"وَاَنْتَ عَنّی راض، وَاَنْ تَخْتِمَ لی عَمَلی بِاَحْسَنِهِ،"
"و تو از من خشنود باشی،و اینکه عملم را ختم کنی به نیکوترینش،"
"وَتَجْعَلَ لی ثَوابَهُ الْجَنَّةَ، وَاَنْ تَفْعَلَ بی ما اَنْتَ اَهْلُهُ،"
"و پاداش آن را برایم بهشت قرار دهی،و با من آن کنی که شایسته آنی،"
"یا اَهْلَ التَّقْوی وَیا اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد،"
"ای هل تقوی و ای اهل مغفرت،بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست "
وَارْحَمْنی بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.
"و به رحمتت به من رحم کن،ای مهربان ترین مهربانان."
بخواند دعایی که شیخ وَ سَیّد روایت کرده  اند بعد از دو رکعت نماز و هفتاد مرتبه استغفار و اوّل آن اَلْحَمْدُ للهِِ رَبِّ العالَمینَ است و شایسته است در این روز تصدّق بر فقراء به جهت تَأسّی به مولای هر مؤمن و مؤمنه امیر المؤمنین ( علیه السلام ) و زیارت کردن آن حضرت و انسب خواندن زیارت جامعه است .
روز بیست و پنجم روز شریفی است و روزی است که هَل اَتی در حقّ اهل بیت نازل شده به جهت آنکه سه روز روزه گرفتند و افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند و به آب افطار نمودند و شایسته است که شیعیان اهل بیت (علیهم السلام)در این ایّام خصوص در شب بیست و پنجم تأسّی به موالی خود نمایند در تصدّق به مساکین و ایتام و سعی در اطعام ایشان و این روز را روزه بدارند و چون بعض علماء این روز را روز مباهله می دانند مناسب است زیارت جامعه و دعاء مباهله را نیز در این روز بخوانند.