فارسی English العربی
پس محقّق مذکور فرموده که در بعضی اخبار مذکور است که امامزاده عبدالعظیم در اوقات توقّف در رَی از منزل پنهان بیرون می آمد و قبری که در مقابل قبر او است و راه در میان است زیارت می کرد و می فرمود که این قبر مردی از اولاد موسی بن جعفر(علیهما السلام)است و الحال قبری در آنجا است که به امامزاده حمزه فرزند امام موسی(علیه السلام) منسوب است و ظاهر آن است که همان قبری باشد که امامزاده عبدالعظیم زیارت آن می نمود انشاءاللّه او را نیز زیارت باید نمود و همین زیارت را می توان خواند و فقره «اَلسلامُ عَلَیْکَ یا اَبَا الْقاسِمِ» و فقره بعد از آن را نباید خواند انتهی مخفیّ نماند که در صحن امامزاده حمزه قبر شیخ جلیل سعید قدوة المفسّرین جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی خزاعی(ره) صاحب تفسیر معروف است باید آن جناب را زیارت نمودو همچنین از زیارت جناب شیخ صدوق رئیس المحدّثین معروف به ابن بابویه که در نزدیکی بلد شاهزاده عبدالعظیم است غفلت نباید نمود.