فارسی English العربی
در مکارم است که چون خواستی در شب بخوابی بگذار نزد سَر خود ظرف نظیفی که در آن آب طاهر باشد و بپوشان آن را به پارچه نظیفی و چون بیدار شدی در آخر شب از برای نماز شب از آن آب بیاشام سه جرعه پس وضو بگیر به باقی آن آب و رُو به قبله کن و اذان و اقامه بگو و دو رکعت نماز کن و بخوان در آن هر سوره که بخواهی از قرآن و چون از قرائت فارغ شدی به رکوع می روی و می گوئی در رکوع بیست و پنج مرتبه یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ پس سر از رکوع بر می داری و بیست و پنج مرتبه می گوئی و همچنین در سجده اوّل و بعد از سربرداشتن و در سجده دوم و بعد از سربرداشتن در هر کدام بیست و پنج مرتبه می گوئی و برمی خیزی و رکعت دوّم را نیز به همین کیفیّت بجا می آوری که مجموع سیصد مرتبه گفته شود پس تشهّد می خوانی و سلام می دهی و بعد از نماز سر بسوی آسمان می کنی و سی مرتبه می گوئی:
مِنَ الْعَبْدِ الذَّلیلِ اِلَی الْمَوْلَی الْجَلیلِ
"از بنده خوار و ذلیل،به سوی مولای شکوهمند"
و حاجت می طلبی همانا به زودی حاجت روا خواهد شد انشاءالله تعالی.