فارسی English العربی
به جهت ثالول و آن میخچه ای است که غالباً در دست پیدا می شود وارد شده بگیر برای هر یک از آن هفت دانه جو و بخوان بر هر دانه جو از اوّل سوره اِذا وَقَعَتْ تاهَبآءً مُنْبَثّاً وَ:
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبّی نَسْفاً
و بپرسند از تو از کوهها بگو پراکنده کند آنها را پروردگارم پراکندنی کامل
فَیَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لاتَری فیها عِوَجاً وَلا اَمْتاً
و واگذارد آنها را پهن و هموار که نبینی در آن کجی و نه برجستگی
هفت مرتبه پس بگیر یک یک دانه های جو را و به مال به ثالول پس به بند آنها را در خرقه و به آن سنگی ببند و بینداز آن را در چاهی و بعضی گفته اند که شایسته است این عمل در آخر ماه باشد که ماه در آن پنهان است و نیز نقل شده که صاحبش قطعه نمکی بگیرد و بمالد به ثالول و بخواند بر آن سه مرتبه لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَل تا آخر سوره حشر و بیندازد آن را در تنوری و بشتاب بگذرد که برطرف خواهد شد انشاءالله. و در خزائن است که مالیدن نوره بر ثالول برطرف خواهد کرد آن را.