فارسی English العربی
"فقیر گوید: که بعضی گفته اند که سوره والضّحُی و اَلَمْ نَشْرَحْ را نیز بخواند و در جواهر المنثوره است که کسی که بخواهد در خواب بیند مطلب خود را بخواند وقت خوابیدن هر یک از این سوره ها را هفت مرتبه والشمّس و اللّیل و التّین و اخلاص و قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ و بخوابد با طهارت در مکان پاکی در جامه پاکی رو به قبله بر دست راست خود یعنی به هیئت مرده که در لحد گذاشته می شود بخوابد و نیّت کند مطلب خود را اگر در شب اوّل ندید در شبهای بعد و از هفت شب تجاوز نمی کند گفته شده مجرّبست."